dissabte, 27 d’octubre de 2007

Albicà, Albirèc i Albeura (I).

Al terme de Tàrbena, trobem tres topònims que sense cap dubte comparteixen etimologia. Açò és l'Albicà, s'Albeura i l'Albirec. En realitat es tracta de variants de d'hidrònim àrab /albir/, açò és “pou”.

Albeura, S':

La fonteta de s'Albeura, és més coneguda, pels tarbenes, com “es Pouet de ses Peres”. Aquesta font es troba al vall de Bixouca, un poquet abans d'arribar a “sa Creueta” (Coll de Bijouca). Es tracta d'una galeria excavada en el vessant del coll, l'aigua es dipositada dins d'un pou de reduïdes dimensions, el sobrants surten del dipòsit per una canella, i que va a parar a un abeurà*. Antigament era utilitzada per a donar de beure als ramats, que abundaven per l'indret.

Com ja hem dit, la seva etimologia és d'origen àrab, i més concretament de l'hidrònim /albir/ “pou”. Concretament de seu diminutiu /al-biura/, que, per tant, ve a significar “pou petit”, pouet en valencià. Cosa que concorda amb l'altre nom, “es Pouet de ses Peres”.

*. Abeurà o abeurador: pica per a abeurar el bestiar. Abeurar: donar beure abundantment al bestiar. El “Diccionari Català Valencià Balear” recull la variant albeurar de l'estàndard abeurar: Donar a beure. Cal dir, que a Tàrbena les dues formes son utilitzades de forma habitual. Açò no contradiu que l'ètim del topònim, siga àrab, amb el significat que hem descrit més amunt.